Публічна оферта (Договір)ГО "НППУ" (https://nppu.org/), іменуєма у подальшому "Виконавець", публікує на адресу фізичних осіб цю оферту-пропозицію заключити договір (далі по тексту Договір) на надання інформаційних послуг, та є відповідальною за виконання умов цього Договору. При цьому, фізична особа, що приймає умови цього Договору, іменується надалі "Замовник". Третя сторона договору, іменується надалі "Постачальник", надає інформаційні послуги Замовнику програмними засобами Виконавня на умовах не контрольованих Виконавцем.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом цього Договору є надання інформаційних послуг зареєстрованим учасникам.
1.2. Виконавець надає вищезазначені послуги за рахунок коштів Замовника, у разі платних послуг, або безкоштовно - для безкоштовних. Замовник зобов’язується прийняти та оплатити послуги надані Виконавцем згідно цього Договору.

2. МІСЦЕ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ
2.1. Взаємодія проходить у онлайн форматі, посилання на обрані Замовником послуги Замовник отримає на свою адресу електронної пошти, що вказана під час реєстрації

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Виконавець має право:
-отримати всі вимоги до послуги від Замовника у чіткій та зрозумілій формі, вимоги мають бути затверджені письмово
3.2. Виконавець зобов’язаний:
– своєчасно та якісно надати послуги Замовнику, передбачені пунктом 1.1. цього Договору
– надавати достовірну інформацію про послуги та спосіб їх надання
– у випадку виникнення обставин, які перешкоджають виконанню договору, повідомити про це Замовника;
3.3. Замовник має право
– отримувати інформацію про умови та спосіб надання послуг Виконавцем
3.4. Замовник зобов’язаний:
– надати Виконавцю всю необхідну інформацію для належного виконання Договору

4. ПОРЯДОК УЗГОДЖЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ
4.1. Сторони узгоджують умови, концепцію, спосіб надання послуг, відповідно до цього Договору, у письмовому або електронному вигляді (e-mail).
4.2. Підтвердженням згоди з умовами цього Договору є заповнення електронної форми реєстрації на сайті https://nppu.org/ та надсилання її Виконавцю, натисканням кнопки "Приєднатися".

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Надання послуг Виконавцем, передбачених пунктом 1.1 цього Договору, для Замовника безоплатне.
5.2. Замовник розраховується з Постачальниками, які надають інформаційні послуги засобам Виконавця - напряму. Виконавець лише надає Постачальникам можливість фіксувати результат фінансових розрахунків з Замовниками.

6. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ
6.1. Замовник має право змінити умови договору відповідно до внесених змін, лише за попереднім узгодженням з Виконавцем. Внесення будь-яких змін передбачає перегляд вартості послуг, що надаються Виконавцем та третіми особами.
6.2. Замовник зобов’язаний оплатити всі додаткові витрати пов’язані зі зміною умов надання послуг Виконавцем.
6.3. Виконавець зобов’язаний повідомити Замовника про необхідні зміни в умовах надання послуги відповідно до цього Договору не пізніше як за 7 днів до надання таких послуг.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Сторони цього Договору звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором у випадку виникнення та дії обставин надзвичайного характеру, що виникли після підписання Договору, а саме: погодних та природних катаклізмів (землетруси, повені, пожежі, замерзання моря, протоків, портів і т.п., закриття колій, протоків, каналів, перевалів), політичних катаклізмів, війни, військових дій, блокади, ембарго, інших міжнародних санкцій, валютних скорочень, інших дій держав, які створюють перепони для виконання Сторонами своїх зобов’язань, громадянських хвилювань та ін., які виникли та діють поза контролем Сторін.
7.2. Сторона, для якої внаслідок виникнення та дії форс-мажорних обставин виконання обов’язків по даному Договору стає неможливим, зобов’язана протягом 3 (трьох) діб повідомити про це іншу Сторону.
7.3. У випадку дії форс-мажорних обставин штрафні санкції не застосовуються, а Сторони можуть домовитись про зміну умов цього Договору, або перенос строків.
7.4. Виконавець звільняється від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором у випадку виникнення та дії обставин, що виникли по вині третіх осіб, а саме – коли ці треті особи без попереднього повідомлення відмовились від виконання своїх зобов’язань.
7.5. Виконавець зобов’язаний терміново, в термін до 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту отримання інформації про ці обставини, повідомити Замовника про це і прийняти усі необхідні заходи по усуненню цих обставин.
7.6. Якщо дію цих обставин Виконавець усунути не може, Сторони розглядають питання про доцільність продовження відносин по даному Договору.
7.7. В усіх інших випадках Сторони переглядають умови цього Договору за взаємною домовленістю.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ ЧИ НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ЗОБОВЯЗАНЬ
8.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
8.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини.
8.3. У випадку зміни чи доповнення переліку послуг, зазначених у пункті 1.1 цього Договору, Замовником Виконавець припиняє надання послуг, передбачених цим Договором, до моменту затвердження нового переліку послуг. При цьому сума передоплати не відшкодовується. Після затвердження нового переліку послуг Виконавець визначає їх вартість, а Замовник зобов’язується оплатити надання нового переліку послуг згідно процедури оплати зазначеної в цьому Договорі.
8.4. Замовник має право відмовитися від послуг, письмово повідомивши Виконавця не пізніше ніж за два тижні до надання таких послуг. При цьому Замовнику не повертаються сплачені ним кошти за послуги, що уже були надані Замовнику або були ним затверджені.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між сторонами.
9.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.

10. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
Політика конфіденційності (далі – Політика) націлена на публічне інформування Замовників про порядок збору (обробки), зберігання, передачі персональних даних та інформації, що надається в рамках надання Послуг на сайті https://nppu.org/.
Використовуючи Послуги https://nppu.org/, Замовник погоджується з усіма правилами та умовами Політики.
Перед початком використання Послуг просимо ознайомитися з Політикою.

10.1. МЕТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Метою обробки персональних даних є надання Послуг.

10.2. ЗБІР ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про Замовника, який ідентифікований або може бути конкретно ідентифікований. Неперсоніфікована інформація — інформація, яка не прив’язана до конкретного Замовника Послуг. Персональні дані, які обробляє https://nppu.org/, охоплюють контактні дані, які надаються Замовником при використанні Послуг (прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, адреса електронної пошти тощо); яка використовується для оплати Послуг https://nppu.org/;. Інформація отримується при використанні Користувачем Послуг, за допомогою сайту https://nppu.org. Дані передаються Замовником добровільно з метою забезпечення можливості виконання https://nppu.org/ зобов’язань за Послугами. Неперсоніфікована інформація використовується виключно для формування статистичних даних та з метою покращення Послуг, у т.ч. інформування Замовника про нові Послуги.

10.3. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Інформація, яку отримує https://nppu.org/, використовується для:

• створення облікового запису Замовник;
• надання Послуги або функції, яку замовив Користувач;
• зв’язку з Замовникми з метою інформування про персоналізовані унікальні пропозиції та акції https://nppu.org/;
• оцінки та аналізу ринку, клієнтів, продуктів та сервісів, які надаються nppu.org;
• ефективного клієнтського обслуговування;
• будь-яких інших цілей в обсязі, достатньому для якісного надання Послуг.

10.4. ПЕРЕДАЧА ІНФОРМАЦІЇ ТРЕТІМ ОСОБАМ
Https://nppu.org/ може передавати інформацію отриману від Користувачів в рамках надання Послуг третім особам з метою належного виконання своїх обов’язків за цими Послугами. Поширення Https://nppu.org/ персональних даних без згоди Замовник або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Захист конфіденційної інформації та інформації про Замовник Конфіденційна інформація, персональні дані та неперсоніфікована інформація зберігаються на внутрішніх ресурсах Https://nppu.org/, доступ до яких обмежується згідно з вимогами положень Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VІ

10.5. БЕЗПЕКА

На веб-ресурсах Https://nppu.org/ вжиті достатні заходи для захисту інформації, проте просимо прийняти до уваги, що абсолютно безпечного та безпомилкового шляху передачі даних мережею Інтернет не існує. Https://nppu.org/ не несе відповідальності за функціонування серверів, постачальників послуги доступу до мережі Інтернет, роботу третіх осіб, з вини яких може бути неможливий чи обмежений доступ до сайту, можливий витік інформації з вини третіх осіб, а також за розголошення Користувачем своїх персональних даних, у т.ч. даних авторизації на сайті Https://nppu.org/. Інформація, що розміщена на веб-ресурсах Https://nppu.org/, охороняється діючим законодавством, яке регулює право інтелектуальної власності. Тиражування, переклад, запис в архіві, копіювання на інші електронні носії інформації, яка розміщена, заборонена.


Виконавець:
ГО "НППУ" (https://nppu.org/)
Тел.: +380672300851
Email: info@nppu.org